โตโยต้า สานโอกาสทางการศึกษา ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืน มอบทุนการศึกษา แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 51

by TeawFinKinShop

นายโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยนายนินนาทไชยธีรภิญโญที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และนายสุรภูมิอุดมวงศ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี 2566 โดยมีอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตเอื้ออาภรณ์พร้อมคณาจารย์และคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมแสดงความยินดีเมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2567 ณอาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา อันเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเยาวชน ให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น โตโยต้า จึงดำเนินธุรกิจควบคู่กับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมไทยไปสู่ความยั่งยืน รวมถึงเสริมสร้าง ความสุขของผู้คนในสังคมด้วยการแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียน และความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 51 ปี

โดยโตโยต้า ได้จัดกิจกรรมมอบทุนสนับสนุนแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 1,615 ทุน มูลค่า 21,522,000 บาท โดยในปีนี้ มีนิสิตเข้ารับทุนดังกล่าวจำนวน 12 ทุน มูลค่าทุนละ 80,000 บาท รวมทั้งหมดเป็นมูลค่า 960,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์                              จำนวน 4 ทุน    
  • คณะอักษรศาสตร์                                   จำนวน 2 ทุน    
  • คณะรัฐศาสตร์                                        จำนวน 2 ทุน    
  • คณะทันตแพทยศาสตร์                           จำนวน 1 ทุน    
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี            จำนวน 1 ทุน    
  • คณะจิตวิทยา                                         จำนวน 1 ทุน    
  • คณะเศรษฐศาสตร์                                  จำนวน 1 ทุน    

โตโยต้า ยังคงมุ่งมั่นสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ด้วยการ สานโอกาสสร้างรอยยิ้ม” ส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างครอบคลุม และเท่าเทียม เพื่อให้นิสิตนักศึกษา ได้นำเอาทุนการศึกษาไปต่อยอดและพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมถึงเติบโตเป็นบุคลากรที่ดี มีคุณภาพ สร้างคุณูปการให้แก่ประเทศชาติ และร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษา อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้เข้าใกล้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ต่อไป

“โตโยต้าร่วมขับเคลื่อนอนาคต”

You may also like

Green House Media and Event Co.,Ltd.

252 Soi Lat Phrao 93, Lat Phrao Road,
Khlong Chaokhun Sing, Wang Thonglang,
Bangkok 10310

Contact us: news@joinalife.com

© 2024 TeawFinKinShop. All rights reserved. Design & Developed By : R Web Design